دکتر میرزاده:

هدف رسانه های مغرض با دانشگاه، باج گیری و سهم خواهی سیاسی است / دانشگاه آزاد اسلامی مرعوب جوسازی ها نخواهد شد/ باید نقش دانشگاه آزاد اسلامی در اقتصاد مقاومتی برجسته شود

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان:

کمالیان: همه واحدهای سیستان و بلوچستان باید در سال جدید مجهز به مرکز رشد شوند                                                                                                                                                

در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه مطرح شد:

راهاندازی کمیسیونهای اقتصادی در سه سطح اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان

کمالیان تأکید کرد:

یکی از رسالتهای تربیت بدنی در سال جدید برنامهریزی در امر اقتصاد مقاومتی است

کمالیان خبر داد:

راه‌اندازی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

اخبار و اطلاعیه ها